Kdo je Satja Sáí Bába

Satja Sáí Bába (23.11.1926 – 24.4.2011) je jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů současnosti. Jeho učení vede lidi k morálnímu životu založeném na základních vrozených hodnotách pravdy, spravedlivosti, duchovního míru, nesobecké lásky a nenásilí.

Ve světě zmítaném rozpory přináši jeho učení vzájemné pochopení a respekt mezi hlavní náboženské proudy. Sáí Bába neusiluje o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství, ani o založení nového vyznání. Namísto toho doporučuje s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech národností, náboženství a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho učení, zpěvu duchovních písní a k aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty všeho lidstva.

Všechna náboženství učí jednu základní disciplínu – očištění mysli od poskrvny egoismu a honby za každým bezvýznamným potěšením. Každé náboženství učí člověka, aby naplnil své bytí slávou boží a odstranil malichernost ješitnosti. Učí ho v metodách odpoutání a rozlišování, tak aby mohl mířit vysoko a dosáhnout osvobození. Věřte, že všechna srdce jsou motivována jediným Bohem, že všechny víry oslavují jediného Boha, že všechna jména ve všech jazycích a všechny formy, jež člověk může uzřít, označují jediného Boha, jehož lze nejlépe oslavit láskou. Pěstujte postoj jednoty mezi lidmi všech přesvědčení, všech zemí a všech světadílů. To je poselství lásky, které přináším. To je poselství, které si přeji, abyste pojali do svých srdcí.

Pěstujte lásku, žijte v lásce, šiřte lásku – to je duchovní cvičení, které ponese maximální prospěch. Když opakujete jméno boží, pamatujte na jeho vznešenost, jeho soucit, jeho slávu, jeho nádheru a jeho přítomnost – láska ve vás bude vzrůstat, její kořeny budou prorůstat hlouběji a hlouběji a její větve se doširoka rozprostřou a poskytnou chladivý úkryt přátelům i nepřátelům, spoluobčanům i cizincům. Bůh má miliony jmen. Mudrci a světci ho uzřeli, s očima zavřenýma i otevřenýma, v milionech forem. Velebili ho ve všech jazycích a nářečích, a přesto jeho sláva zůstala nevyčerpána.

Satja Sáí Bába, Promluva 4. 7. 1968

V duchu svého poselství „vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte – milujte všechny, služte všem“ podnikl Sáí Bába obrovské humanitární projekty, které zahrnují bezplatné moderní nemocnice, projekty zásobování pitnou vodou pro miliony lidí a bezplatné vzdělání od předškolního stupně po doktorský. Jeho učení i praktické poselství tak ukazují všem jasnou cestu k lepší společnosti i k poznání vnitřní božské podstaty v každém jedinci.